بدون ذره ای بد ذاتی، فقط نقل قول می کنم!

سلام 

مادرشوهرم به رضا و برادرش نصیحت می کرد:

_ خودتون مراقب رفتارهای خودتون باشید،  کاری نکنید که یکی از خودتون پست تر بهتون حرف بزنه!

من:

نیشخند

/ 4 نظر / 19 بازدید
نیره

اول

نیره

نمیفهمم یعنی چی؟

آفتاب

یعنی منظورش کی بوده ... یوها ها ها ها [نیشخند]

نیره

اگه این جوره حرفش دو پهلوست و دو جور میشه برداشت کرد بهش میگن آرایه استخدام اتفاقا برعکس میبینه موضوع رو. یعنی بچه های من در عرش اعلی هستن و بقیه که پستن نباید بهشون حرف بزنن!