در پی دروغ پراکنی موسسه گالوپ

ایرانیا عصبی ان؟ کدوم احمقی این حرف مفت رو زده؟ 

ایرانیا عصبی ترین ملت جهانن؟ به ریش پدر پدرسوخته اش خندیده مرتیکه ی مادر هنده ی جگرخوار!!

( با مشت به صفحه کلید می کوبد)

 

/ 0 نظر / 170 بازدید