بیچاره رباب..

سلام

پانیسا اینقدر برایم عزیز و خواستنی و شیرین است که با دشمنانش دشمنم و با دوستانش دوست! 

وقتی پای بچه ام در میان است به شدت خشن و بی انصاف و یک سو نگر میشم

حقیقتا راه نفوذ به قلب یک مادر، توجه و محبت به فرزندش است. 

پ . ن : منصفانه که نگاه می کنم خیلی از روابطی که قطع کردم صرفا به خاطر بی توجهی و بی محبتی به پانیسا بوده و خیلی از روابطی که شروع کردم به خاطر محبت و توجه به پانیسا بوده! 

بی وجدانی است در حق یک آدم تسویه حساب با فرزندش! 

/ 0 نظر / 44 بازدید